Adopcia

Je ich málo, no nachádzajú sa medzi nami – dúhové rodiny, v ktorých už dnes pár rovnakého pohlavia vychováva dieťa alebo deti jedného či oboch partnerov. Druhá otázka chce túto možnosť týmto v súčasnosti právne nechráneným rodinám zobrať.

Druhá otázka referenda znie:

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Kvalita rodičovstva

Zásadný problém s touto otázkou je ten, že nesprávne predpokladá, že páry rovnakého pohlavia sú zlými alebo nedostatočnými rodičmi – a to do takej miery, že je potrebné zakazovať im osvojenie a výchovu.

Výskumy na túto tému sa ale v odbornej pediatrickej tlači objavujú už od 80. rokov minulého storočia. Dlhodobé štúdie a štúdie štúdií (tzv. meta-štúdie) – napríklad táto alebo táto – ukázali, že deti vychovávané pármi rovnakého pohlavia nevykazujú žiadne rozdiely oproti deťom, ktoré vychovávali rodičia opačného pohlavia. Aj na základe týchto štúdií vyhlásila Americká asociácia psychológov (v r. 2002) a Americká akadémia pediatrov (v r. 2002), že sexuálna orientácia a identita rodičov nemá žiaden vplyv na kvalitu ich rodičovstva. Tieto štúdie tiež preukázali, že rod (resp. pohlavie) rodičov nemá na kvalitu výchovy vplyv. O tom sa môžeme dočítať v týchto viac ako pätnástich štúdiách.

Argumenty Aliancie za rodinu, že dieťa musí mať nutne mužský a ženský vzor, aby malo zdravý vývin, sú teda nepodložené. Zároveň, ak štát nevyžaduje takéto podmienky napr. pre slobodných otcov alebo pre vdovy vychovávajúce svoje deti osamote, bez “vzoru druhého pohlavia”, popr. im ad absurdum neodoberáva deti, pretože nespĺňajú podmienky pre kompletnú rodinu, tak nemôže vo výchove brániť ani párom rovnakého pohlavia. Tým činom nie je objektívne zakazovať výchovu detí párom rovnakého pohlavia.

Ochrana a najlepší záujem dieťaťa

Druhou rovinou tejto otázky je, že by mohla viesť ku obmedzeniu miery právnej ochrany dieťaťa. Páry rovnakého pohlavia mali, majú a budú mať deti; a tiež ich budú vychovávať. Na tejto skutočnosti referendová otázka nezmení nič. Táto otázka, pokiaľ by bola úspešná, by však mohla ohroziť deti vychovávané v takýchto pároch v budúcnosti, čo by išlo priamo proti cieľom Aliancie za ochranu detí a rodiny.

Keď v budúcnosti eventuálne dôjde k právnemu uznaniu spolužitia osôb rovnakého pohlavia (napr. vo forme registrovaných partnerstiev alebo maželstiev), bude sa štát musieť vysporiadať i s otázkou detí v takomto vzťahu. Či už pôjde o osvojenie úplne „cudzích“ detí, alebo vytvorenie právnych (a nielen faktických) väzieb medzi biologických a nebiologickým rodičom. A práve tieto právne väzby predstavujú pre deti vychovávané nebiologickým rodičom (alebo rodičmi) právnu ochranu. Poskytujú istotu, že ak sa biologickému rodičovi čokoľvek prihodí, dieťa bude mať právo ostať s druhým rodičom, ktorého dlhodobo pozná a má k nemu vytvorené rodičovské puto. Z pohľadu práva takto získajú všetci zúčastnení istotu, že sa na nich hľadí ako na rodinu i voči orgánom štátnej a verejnej správy.

Pokiaľ by táto otázka bola úspešná, výrazne by sťažila takúto právnu úpravu. Zákony, ktoré boli vyhlásené na základe referenda, je možné zmeniť alebo zrušiť iba ústavným zákonom. A ten by musela prijať 3/5 väčšina poslankýň a poslancov NR SR.

Právo na matku a otca?

Aliancia za rodinu tvrdí, že dieťa si zaslúži mať matku a otca. Toto svoje tvrdenie však nedokladá nijakým argumentom.

Dieťa má právo udržiavať kontakt s rodičom (rodičmi), pokiaľ došlo k odlúčeniu. Dieťa má (podľa možností) právo poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť. Dieťa však nemá právo na rodičov vyjadrené ako povinnosť štátu mu rodičov zabezpečiť – v takom prípade by predsa štát nemohol pripustiť možnosť „vzdať“ sa dieťaťa (či už vyjadrením súhlasu s osvojením alebo neprejavovaním záujmu o dieťa).

Takisto neexistuje „právo“ na dieťa ako záväzok štátu zaistiť dospelej osobe dieťa. Existuje však právo adopcie, teda možnosť vstúpiť do procesu – dlhého a náročného – na konci ktorého môže medzi osvojiteľom a osvojencom vzniknúť rovnaký právny vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Možnosť vstúpiť do tohto procesu majú momentálne manželia alebo jeden z manželov. Túto možnosť má, i keď výnimočne, i jednotlivec. Sexuálna identita osvojiteľa sa na Slovensku pri adopcii neskúma a nemôže predstavovať dôvod pre zamietnutie adopcie.

Vzhľadom na tieto skutočnosti vyzývame voličov Slovenskej republiky, aby sa referenda nezúčastnili!

Advertisement