Registrované partnerstvo

Registrované partnerstvá sú možnou formou legalizácie vzťahu páru rovnakého pohlavia. Na Slovensku ich zatiaľ nemáme a táto referendová otázka ich žiada postaviť mimo zákon už vopred, pred ich možným budúcim uzákonením.

Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä  uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

Ústavný súd rozhodol, že táto referendová otázka je v rozpore s Ústavou, pretože zasahuje do ľudských práv, špecificky práva na súkromný a rodinný život. Preto ju 7. februára neuvidíte na hlasovacom lístku. Práve táto otázka tvorila gro kampane Aliance za rodinu, kedže jedine partnerstvá boli doteraz predmetom politickej diskusie (napr. návrh Zákona o registrovaných partnerstvách z roku 2012).

Zmenia registrované partnerstvá postavenie “tradičných rodín”?

Postavenie heterosexuálnych manželstiev sa zavedením registrovaných partnerstiev nijako nemení. Hodnota manželstva ostáva nezmenená, manželom nepribúdajú ani neubúdajú manželské povinnosti. Zavedením inštitútu registrovaných partnerstiev sa zmenia len práva a povinnosti LGB osôb, ktoré sa dobrovoľne rozhodnú spolu žiť vo vzťahu potvrdenom verejnou mocou.

Aliancia za rodinu hovorí, že “manželstvo (je) kvôli svojej výnimočnosti a prínosu pre spoločnosť pozdvihnuté nad iné vzťahy”, a že  “deti sa prirodzene rodia a vychovávajú len vo vzťahu medzi mužom a ženou, preto si páry či skupiny rovnakého pohlavia nemôžu nárokovať rovnaké práva, ktoré má manželstvo.”

V chápaní Aliancie je manželstvo také jedinečné, pretože jeho základom je prokreácia. Zvyšujúce sa percento detí narodených mimo manželstva (36,98 % v roku 2013; Trendy sociálneho vývoja v SR, str. 21) znamená, že prokreácia nie je vôbec viazaná na manželstvo a to isté nám napovedá existencia bezdetných manželstiev. Výnimočnosť manželstva teda spočíva v partnerskom živote so špecifickou presne vymedzenou úpravou práv a povinností. Manželstvo je vlastne prejavením ochoty trvale spolužiť s inou osobou a vôle prevziať na seba povinnosti a práva.

Pri argumentácii si zástancovia referenda neuvedomujú, že už aj dnes existujú dúhové rodiny a v niektorých sú vychovávané deti.  Úvahy o “prirodzenom a neprirodzenom” prenecháme Aliancii za rodinu, no existenciu takýchto rodín nemožno ignorovať iba preto, lebo niekomu prídu neprirodzené. Právo sa totiž nemá riadiť niekoho predstavami o ideálnej spoločnosti, ale má chrániť reálnych ľudí v ich rôznorodých vzťahoch a hlavne v tých najzraniteľnejších okamihoch.

Potrebujeme registrované partnerstvá?

Ak sa dvaja ľudia rovnakého pohlavia rozhodnú, že chcú spolu žiť v stabilnom výlučnom vzťahu nemajú dnes možnosť, ako tento záväzok potvrdiť, na rozdiel od heterosexuálnych dvojíc, ktoré majú k dispozícii  manželstvo s manželskými právami a povinnosťami.

Množstvo formálnych záležitostí môžu partneri vyriešiť aj rôznymi splnomocneniami a zmluvami. Ich vzťah však smerom k tretím osobám alebo štátnym orgánom porovnateľnú právnu ochranu nemá. Keďže spoločný život prináša rôznorodé situácie bolo by len správne, aby boli aj homosexuálne páry právne chránené.

Ošetrovanie člena rodiny

Ak ošetrujete svojho chorého partnera nemáte nárok na nemocenskú dávku – ošetrovné. Takisto nemáte nárok na ošetrovné ak sa staráte o choré dieťa svojho partnera alebo jeho chorého rodiča aj napriek tomu, že spĺňate všetky ostatné podmienky. (§ 39 Zákona o sociálnom poistení)

Pracovné voľno

Brat vášho partnera zomrel, pomáhate mu obstarať všetky náležitosti pohrebu. Váš zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť vám pracovné voľno s náhradou mzdy v deň pohrebu a deň nasledujúci. Takisto nemáte právo na pracovné voľno ani v prípade pohrebu jeho rodičov, alebo švagra, ako to majú zaručené manželia. (§ 141 Zákonníka práce)

Daňové úľavy

Váš partner, s ktorým žijete v spoločnej domácnosti, nemá vlastný príjem, alebo je jeho príjem nízky. Nemôžete si uplatniť daňový bonus napriek tomu, že ho vlastne vyživujete.  (§ 11 ods. 3 Zákona o dani z príjmu)

Výchova detí

Vychovávate s partnerom jeho dieťa. Chceli by ste si ho osvojiť, napríklad z dôvodov opísaných pri ošetrovaní členov rodiny, to však nie je možné. Dieťa svojho partnera si nemôžete osvojiť a to ani ak úplne osirie. (§ 100 ods. 1 Zákona o rodine)

Ochrana osobnosti po smrti

Ak po smrti vášho partnera niekto poškodzuje jeho česť, súkromie alebo meno, máte smolu. Česť osoby, s ktorou ste žili nemôžete brániť na súde, pretože podanie žaloby je vyhradené manželovi, deťom, ak nie sú, tak rodičom. (§ 15 Občianskeho zákonníka)

Nájom bytu

Presťahovali ste sa s partnerom, žijete spolu v nájomnom byte, bez toho, aby ste mali nejaký vlastný byt. Ak partner zomrie a žijete spolu kratšie ako tri roky, neprechádza na vás nájom k bytu a musíte ho vypratať. (§ 706 Občianskeho zákonníka)

Vdovecký a vdovský dôchodok

Ani pri dlhoročnom vzťahu nevzniká partnerom nárok na vdovský dôchodok. (§ 74 Zákona o sociálnom poistení) Taktiež nemajú partneri nárok ani na jednorazové odškodnenie z dôvodu smrti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. (§ 94) Tieto práva patria len manželom.

Nevyplatená mzda

Žijete s dlhoročným partnerom v spoločnej domácnosti. Výdavky na domácnosť si uhrádzate spoločne. V prípade smrti však nie ste oprávnený vymáhať jeho mzdové nároky. Tie totiž prechádzajú iba na manžela, deti alebo rodičov, ak s ním žili v spoločnej domácnosti. Ak budeme predpokladať, že nebývali spoločne s vami, tak sa nároky stávajú súčasťou dedičstva. (§ 35 ods. 1 Zákonníka práce)

Dedenie

Áno, dedičské práva možno upraviť závetom. Prevažujúca prax je však u nás taká, že Slováci neodkazujú svoj majetok v poslednej vôli. V roku 2011 bolo iba 10% dedičstiev odkázaných v závete (pravda.sk).

Taktiež je pravda, že aj pri dedení zo zákona sa niečo homosexuálnemu partnerovi ujde (§ 474 a § 475 Občianskeho zákonníka).  Problém je, že pri zákonnom dedení je takýto partner (podľa zákona vlastne spolubývajúci) značne znevýhodnený.

Ak mal zosnulý deti, partner nedostane nič. Nezáleží ani na tom, či ich spoločne vychovávali.

Ak nemal deti, partner skončí v druhej skupine s jeho rodičmi.

Ak rodičia nededia, tak až v tretej skupine, kde dedí rovným dielom s jeho súrodencami.

Pre porovnanie – manžel dedí rovnakým dielom ako deti alebo, ak niet detí, tak v druhej skupine s rodičmi, pričom mu pripadne najmenej polovica dedičstva.

Navyše partneri musia byť spolubývajúcimi najmenej jeden rok, čo musí pozostalý aj dokazovať pred súdom. V prípade manželstva nemusí k spoločnému bývaniu manželov nikdy dôjsť, napríklad pri manželstve uzavretom v ohrození života, ak manžel v krátkej dobe po vzniku manželstva zomrel. Pretože partneri však dnes možnosť evidovania vzniku vzťahu a vzájomných práv nemajú, v tejto situácii sú zase zvýhodnení.

Nie je láska ako láska?

To primárne, prečo sa chcú osoby rovnakého pohlavia brať alebo registrovať však nespočíta v tom, že by sa dňom i nocou trápili nad tým, že nedostanú vdovský dôchodok. Registrované partnerstvo ako úkon pred verejnou autoritou je prejavením dobrovoľného záväzku spolu žiť. Je to verejné vyhlásenie partnerov, že sa budú obetovať jeden pre druhého a navzájom sa podporovať, pomáhať si a ľúbiť sa. Je to formálny akt s veľkou emocionálnou hĺbkou, prejav vzájomnej výlučnosti a oddanosti. Preto registrované partnerstvo nestojí proti manželstvu, ale stojí na rovnakých tradičných hodnotách – na láske, dôvere a oddanosti.

Vzhľadom na tieto skutočnosti vyzývame voličov Slovenskej republiky, aby sa referenda nezúčastnili!

Advertisement