O referende

Všeobecne o referende

Referendum je hlasovanie, ktorým voliči celého štátu alebo niektorej z jeho častí rozhodnú o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu alebo programu, ktoré boli predložené na posúdenie obyvateľstvu (a nie zákonodarnému orgánu). Je to jedna z metód priamej demokracie.

V právnom poriadku Slovenskej republiky je inštitút referenda upravený v piatej hlave Ústavy Slovenskej republiky (Piata hlava – Zákonodarná moc, Druhý oddiel, Čl. 93-100). Spôsob vykonania referenda je ustanovený zákonom č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

Referendum v SR vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350 000 občanov alebo na základe uznesenia NR SR do 30 dní od petície, resp. uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.

Predmetom referenda nemôžu byť:

  • základné práva a slobody,
  • dane,
  • odvody,
  • štátny rozpočet.

Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.

Pripravované referendum

7. februára sa na Slovensku uskutoční referendum, ktoré bude obsahovať tri otázky dotýkajúce sa tém manželstva osôb rovnakého pohlavia, možnosti adopcie a výchovy detí takýmito pármi a tiež možnosti rodičov zasahovať výrazne do štátom predpísaných učebných cieľov v rámci sexuálnej výchovy.

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že tieto tri otázky neukracujú z existujúcich ľudských práv danej skupiny osôb, ktorej sa týkajú – či už sú to lesby, gejovia a bisexuálne osoby. Samozrejme, že z práv nemôžu ukracovať, keďže na Slovensku osoby rovnakého pohlavia nemajú možnosť uzatvárať manželstvá, registrované partnerstvá a nemôžu si adoptovať deti ako pár.

Naša Ústava sa ale nepýta, či je predmetom referenda zúženie existujúcich základných práv a slobôd. Cieľom Ústavy je v takom momente zabrániť akejkoľvek manipuláciami s ľudskými právami a slobodami, čo sa v tomto referende deje. Preto referendum pokladáme za neprávoplatné.

Týmto vyzývame všetkých voličov Slovenskej republiky, aby sa referenda nezúčastnili!